Thomas Puskailer

Rozhovor so spevákom Thomasom Puskalierom,
zo dňa 4. decembera 2012