Výzva na predloženie ponúk

v zmysle§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov

„Vedenieúčtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické poradenstvo a administratívnepráce na roky 2021 a 2022"

Vy-zva-na-predloz-enie-ponu-k.doc
Kryci-_list.docx

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk